Udvalgte materialer -50 %
Læs mere
Købsvilkår

Købsvilkår

Almindelige aftale- & købsvilkår for Granitop

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

– Tilbud: Tilbud gælder mod antagelse¤ inden for 15 dage fra tilbudsdatoen. (Undtagen datobestemte prisnedsættelser eller “lageret tømmes”-kampagner.)
– Pris: De angivne priser kan være inklusive eller eksklusive moms afhængigt af aftalepartneren. Du bedes spørge os, hvis det ikke er angivet i tilbuddet.
– Prisændringer: Kontraktprisen kan blive ændret efter opmåling af køkkenet eller andre genstande, der er angivet i tilbuddet. Kunden gives normalt besked inden for 3 dage efter opmålingen, men sælger er ikke forpligtet til at underrette kunden, hvis prisstigningen er under 5% af den samlede ordre; sælger bør dog påvise årsagen til prisstigningen.
Prisen kan også ændres mht. omkostningsændringer som følge af ændrede valutakurser eller foranstaltninger indført af svenske eller udenlandske myndigheder som for eksempel ændringer i skat, toldafgifter osv. Dels omkostningsændringer forårsaget af krig eller anden lignende krise, og som vedrører behov for services, der er nødvendige for udførelsen af sælgers kontraktlige ydelse, dels omkostningsændringer, som vedrører unormale prisændringer i forbindelse med råvarer, arbejdskraft eller produktionsomkostninger.

– Produktoplysninger: Produktoplysningernes indeholdte instrukser vedr. varen og dens håndtering skal overholdes nøje. Køber er endvidere forpligtet til at efterleve alle øvrige anvisninger, som sælger måtte stipulere. Leverede eller viste prøver har kun til formål at påvise materialets omtrentlige struktur, farve og overfladebehandling. Der kan forekomme afvigelser i forhold til prøven. Der kan ikke gøres krav på, at leverede sten skal være fuldstændigt i overensstemmelse med prøven.

– Leveringsklausuler og leveringstid mm.: Vi stræber altid efter at overholde den leveringstid, der er angivet i tilbuddet. Denne kan dog blive påvirket af vores leverandører og underleverandører. Vi kan desværre ikke betale erstatning for eventuelle forsinkelser af leveringer eller delleveringer på op til 6 uger. Med forsinkelse menes, at sælger ikke kan levere ordren til tiden. Det anses ikke for at være en forsinkelse, hvis køber ikke er i stand til at modtage leveringen. I sådanne tilfælde er køber stadig forpligtet til at betale den endelige faktura. Sælger er ikke forpligtet til at betale erstatning for forsinkede leveringer, som måtte påvirke andre interessenter. Køber er kun berettiget til erstatning hvis den forsinkede leveringstid overstiger 6 uger, og hvis der er indgået en særskilt skriftlig aftale. Sælges varen frit sælgers lager, er dette eksklusive emballage. Efter særlig aftale kan sælger påtage sig at sørge for fragt og forsikring af varen for købers retning. Udgiften hertil debiteres særskilt; fragtomkostninger vil udgøre mindst kr. 750,00 inkl. moms.

Ved bekræftelse af bestillingen og/eller indbetaling af forudbetaling bekræfter kunden, at bestillingens specifikation, beskrivelse og tegninger er forståelige og svarer til det ønskede.

Leveringstiden regnes fra modtagelsen af forudbetalingen. For kontraktuelle videreforhandlere regnes leveringstiden fra bekræftelsen af bestillingen.

Venligst noter at opmålingen faktureres efter 2 uger, uanset om du bestiller eller ej.

Granitop udsteder alle sine produkter med et registrert varemærke og logo. Mærket er i 14×60 mm eller 18×60 mm størrelse og montert på forkant af bordplade så langt ved hjørnet som det er mulig. Hver kunde har ret til at fjerne denne logo. Logoen sættes fast med elastisk lim som skader ikke overflade på stenen.

Leverede produkter anses for at være modtaget, når kunden har underskrevet overtagelsesattesten. Efterfølgende krav vil ikke blive taget i betragtning.

Ved at betale depositummet anses kunden for at have accepteret Granitops salgsbetingelser.

Hvis en bestilling/produkter kommer til at blive opbevaret i 31 dage eller mere på virksomheden Granitops lager, tager vi betaling herfor. Opbevaringsperioden anses for påbegyndt på den på bestillingsbekræftelsen anførte dato. Betalingen for opbevaring er 3% af bestillingens pris for hvert overskredet døgn.

Ved betaling af regninger efter betalingsfristen og afsendelse af påmindelsesbrev eller saldomeddelelse fra sælgers side følger et påmindelsesgebyr. I tilfælde af udebleven betaling efter påmindelse sendes regningen til inkasso, og der påløber morarenter og påmindelsesgebyr.

– Produktansvar og garanti: Hvis de leverede varer har fejl, som sælger er ansvarlig for, skal sælger inden for en rimelig tid omkostningsfrit erstatte, reparere eller omarbejde de leverede varer. Granitop er ikke forpligtet til at betale erstatning eller kompensation af nogen art pga. en sådan fejl. Hvis sælger ikke afhjælper fejl, efter at køber har reklameret som beskrevet ovenstående, kan køber dog selv, efter at have underrettet sælger, udbedre fejlen for sælgers regning, eller være berettiget til nedslag i prisen. Eventuelle klager over leveringen skal fremsendes inden otte dage efter modtagelse af varerne, og påtegninger vedr. kvalitet, tolerancer osv. skal meddeles sælger straks efter konstatering. Køber mister retten til at kræve erstatning, hvis sælger ikke underrettes i tide, selvom køber eventuelt måtte have glemt det. Sælgers ansvar er begrænset til fejl, som anmeldes inden for 2 år efter modtagelse af varerne.
Granitop er ikke forpligtet til at betale erstatning for eventuelle skader på nuværende fliser eller skabe, hvis de er blevet bedt om at fjerne de gamle køkkenborde.

Eventuelle spørgsmål om klager bedes sendt sammen med fotos til følgende adresse

– Force majeure: Hvis levering hindres eller forsinkes pga. nogen af nedennævnte omstændigheder (force majeure), er sælger fritaget for ethvert ansvar og reserverer retten til efter eget skøn, helt eller delvist, at annullere aftalen eller udskyde leveringen i en af omstændighederne betinget periode efter den i kontrakten angivne leveringstid. Fritagelsesgrunde kan fx være manglende evne til at skaffe arbejdskraft, brand, vandmangel, strømafbrydelse, skade på udstyr eller driftsforstyrrelser ved jernbaner, havne eller andre trafiksituationer, forsinkelse af skibe eller andre transportmidler, skrotning under fremstillingen, som ikke med rimelighed kunne have været forudset, udeblevet, forkert eller forsinket levering fra sælgers underleverandør eller fra deres underleverandører af dele, halvfabrikata, råmaterialer, energi mv. eller andre forhold, ligegyldigt af hvilken art, som er uden for sælgers kontrol, og som påvirker sælgers evne til at opfylde sine leveringsforpligtelser.
Hvis sælger ikke omgående har underrettet køber om, at der er opstået en sådan omstændighed, kan han ikke bruge dette som fritagelsesgrund. Hvis køber ikke kan acceptere den således angivne leveringstid, har køber ret til straks at ophæve kontrakten, med mindre fremstillingen af varerne er så langt fremskreden, at sælger vurderer, at han ikke kan anvende varerne til andre aktuelle eller fremtidige ordrer.

– Betaling: Forudbetaling 50-100% (alt efter de på regningen angivne vilkår) af bestillingens pris, når kunden bekræfter bestillingen. Regningens beløb skal overføres til vor bankkonto, eller det betales med betalingskort. Den endelige regning skal betales inden modtagelse af de bestilte varer eller umiddelbart inden monteringens påbegyndelse. Med mindre andet er aftalt, skal vore kontraktkunder efter modtagelse af regningen betale den senest til den på regningen angivne betalingsfrist. Ved senere betaling opkræves morarenter 12% pr. dag. Fremsættelse af reklamation ændrer ikke den på regningen angivne betalingsfrist. Leverede varer forbliver sælgerens ejendom, indtil sælger har modtaget hele prisen. Hvis varerne leveres til tredjeperson (sælger af køkkenudstyr / byggevirksomhed eller lignende), er Granitop ejer af produkterne, indtil køber har betalt købsprisen i fuld udstrækning. Hvis køber går konkurs eller nægter at betale for varerne (også i tilfælde af fremsatte indvendinger), har Granitop ret til at kræve de leverede varer tilbage fra modtageren.

Tilbagetrækningsret: Ret til retur gælder ikke for produkter, der er skræddersyet til køberens størrelse og / eller ønsker. Individuelt forberedte produkter er alle produkter, som sælger må behandle på nogen måde for at tilpasse råmaterialet til koberens ønsker. Hvis der indgås en skriftlig aftale mellem køber og sælger for retur af de bestilte produkter, skal omkostningerne i forbindelse med restitutionen betales af køberen, medmindre andet er aftalt.

– Tvister: Enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved voldgift i henhold til voldgiftskonventionsloven. Sælger har dog mulighed for at benytte sig af almindelige domstole.

– Skabeloner:
• Hvis tilpassede skabeloner fremsendes, skal de være af en kvalitet, som kan bruges til produktion uden behov for at lave nye. De skal være fremstillet af stift materiale som for eksempel krydsfiner, spånplader, fiberplader eller lignende. Skabeloner af pap, polystyren eller lignende materiale accepteres kun på den betingelse, at kunden har ansvar for eventuelle fejl, som kan opstå ved at bruge denne skabelon.
• Skabelonerne skal angive, hvilke kanter, der er synlige, og hvilke bordplader, der støder sammen.
• Der skal angives sted og dimension, hvis der skal laves indhak i stenen.
• Hullernes diameter og placeringen af evt. haner, sæbepumper og lignende skal være angivet.
• Granitop antager, at skabelonerne tager hensyn til nødvendige justeringsområder, når Garantitip skal montere stenen efter kundens indsendte skabeloner.
• Hvis Garantitop fremstiller skabelonen, skal kunden eller hans repræsentant skal være til stede for at afklare eventuelle spørgsmål om skabelonen.
• De overflader, der skal laves ud fra skabelon, skal være ryddet for værktøj og andre materialer.

Vi forbeholder os retten til at indstille arbejdet, hvis de angivne forudsætninger ikke er opfyldt. Evt. merudgifter vil blive debiteret kunden. Udkald efter montering koster mindst 1600 DKK og maks. 5000 DKK (eksklusiv moms).
Opmåling koster 1200 DKK (eksklusiv moms).

–  Installation:
• For at gøre det nemmere at beregne personaleadgang eller vurdere, om der kræves kranhjælp, skal alle grundforudsætninger (som for eksempel antal etager, størrelse på elevator/trappeopgang, vanskeligt terræn på indbæringsruten og andre relevante forudsætninger) angives.
• Underlaget skal være af en sådan kvalitet, at stenpladerne kan monteres på det. Planhed og ujævnhed må ikke overstige +/- 2 mm.
• Der skal være godt udførte udsparinger i underskabene til vask, kogeplader og lignende; disse skal tilvejebringes af kunden eller dennes håndværkere. Vi skal normalt afskære et par centimeter af forkantlisten og sidestammerne, hvor vasken skal monteres. I nogle tilfælde skal forkantlisten fjernes helt, uden at sælger er forpligtet til at erstatte den med en ny.
• Fliser må ikke være monteret på en måde, som forhindrer montering af stenen.
• Hvis sten kombineres med andre materialer, skal disse monteres, efter at stenen er sat på plads.
• Den overflade, hvor stenen skal monteres, skal være fri for værktøj, midlertidige bænke og andre materialer.
• Kunden eller hans/hendes repræsentant skal være til stede til godkendelse af materialer og montering.
• Der kan nogle gange opstå små skader på lak/maling på vægge osv., hvis bordpladerne skal “tvinges” på plads.
• Granitops forbrugsstoffer er inkluderet i monteringsprisen.

– Følgende er ikke inkluderet i stenmonteringen:
• Beskyttelsesafdækning af gulvoverflader (vi kan ikke tage skoene af, da vi bærer på tunge ting.)
• El- og vvs-arbejde.
• Montering af løse dele som for eksempel haner, vaske osv. ¤der ikke er omfattet af ordren.
• Fugning mod tilstødende materiale mellem bordplade og fx fliser, stænkskærm mv.
• Rengøring

Vi forbeholder os retten til at indstille arbejdet, hvis de angivne forudsætninger ikke er opfyldt. Evt. merudgifter vil blive debiteret kunden. Udkald efter montering koster mindst 1500 DKK og maks. 5000 DKK inkl. moms.

– Øvrige bemærkninger:
Carrara marmor, andet marmor, sandsten og kalksten er skøre materialer, som kan blive beskadiget af syre, vin, farvestoffer, kraftig varme osv., ligesom de let kan blive ridsede. Der er ikke noget at gøre, hvis en poleret marmorplade bliver ridset, men man kan nogle gange finpudse en skramme på mat marmor. Også sort granit er til dels følsom over for visse stoffer, hvorfor det kan hænde, at der kommer pletlignende mærker fra forskellige materialer. Nogle gange forsvinder de af sig selv, og nogle gange bliver de. Granit kan modstå varme.

Kompositmateriale kan modstå varme op til ca. 110 grader, men ellers er komposit et holdbart materiale.

– FAQ – Tolerancer for naturstensbænke
Bemærk venligst, at sten er et materiale, som er blevet dannet i naturen og kan derfor ikke sammenlignes nøjagtigt med den viste prøve. Der vil altid være større eller mindre variationer, og disse kan ikke danne grundlag for reklamationer.
Naturligt forekommende variationer i natursten, som skal accepteres:
• Små luftbobler, som er meget almindelige i bl.a. lys Carrara-marmor. De ses ofte som små lyse pletter eller hulrum.
• Små upolerede pletter eller hulrum, som typisk findes i poleret granit. Granittypen og lyssætningen har stor indflydelse på disse.
• Udbedrede graveringer, der af og til kan ligne revner i stenen.
• Tydelige pletter i finkornet granit, som ikke er større end en 25 mm i diameter.
• Andre farvevariationer i den samme levering, forudsat at de forskellige sten er taget fra samme forsendelse.
• Ud over naturlige variationer er også professionelle reparationsarbejder acceptable.

– Tolerancer ved produktion:
• Retvinklethed +/- 2%.
• Krumning på +/- 2%.
• Tykkelse +/- 3 mm i samme levering. Tilstødende plader slibes ned til samme tykkelse på forkanten.
• Målafvigelser i længde +/- 5 mm og bredde +/- 2 mm.
• Dimensioner ved udtag +/- 3 mm. Placering af udtag/huller til haner +/- 3 mm i længde og bredde.
• Fremspring +/- 3 mm
• Flush Fit vask (overflademonteret) overflade +/- 2 mm. Hverken sten-, metal- eller glasplader er altid helt lige. Alle leverandører af vaske vedgår, at det kan forekomme, at vaske ikke er 100% lige; det er ikke muligt at ”opdyrke” 100% lige vaske.
• Flush fit komfur (overflademonteret) størrelse +/- 0-3 mm. Bemærk venligst, at nogle komfurproducenter anbefaler en blød fugning på mindst 3 mm mellem stenen og glaspladen. Mindre fuger giver ingen sikkerhed for holdbarheden af glaspladen.
Ovennævnte afvigelser gælder kun, hvis stammen og samtlige vægge er lige og rigtigt monteret, hvis købers køkken eller det sted, hvor der skal monteres stenplader, er skrå, begrænses Granitop mulighed for at fremstille stenpladen uden mellemrum mellem bordpladen og væggene. Hvis væggene eller skabene ikke er lige, kan dette påvirke fremspring og cc på dimensionerne (til komfur og vask) på bordpladerne med op til 10 mm.
Denne aftale træder i kraft lige så snart køber og sælger har godkendt den.